Phòng Giáo Dục Châu Thành -Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT khẳng định 5 thành tựu, 7 bất cập