Phòng Giáo Dục Châu Thành -“Cần tập trung cập nhật và tăng cường phổ biến GD pháp luật cho GV và HSSV”